Na výslunných stráních nad Slapskou a Štěchovickou přehradou realizuje Český svaz ochránců přírody Vlašim projekt na záchranu ohrožených brouků a motýlů. Jedním  ze vzácných druhů, který toho okamžitě využil a začal obnovená stanoviště obsazovat, je kriticky ohrožený tesařík broskvoňový. Krásný brouk, jenž v naší republice téměř vymizel, má tak novou šanci, že nevymře.

Ačkoli byl tesařík broskvoňový dřív rozšířen po celém našem území, dnes se vyskytuje už jen sporadicky na několika málo lokalitách. Jednou z posledních oblastí jeho výskytu je kaňon Vltavy. Světlé listnaté lesy, kde se dříve páslo nebo pařeziny, kde lidé brali klest a dřevo rychle zarůstají. A s tím mizí z krajiny i brouci a motýli, vázaní právě na osluněná místa. Dříve poměrně hojní roháči či tesaříci obrovští jsou tak čím dál více vzácní, stejně jako desítky dalších druhů brouků či motýlů.  Aby z krajiny nevymizeli úplně, rozhodl se Český svaz ochránců přírody Vlašim zrealizovat projekt na jejich záchranu. V oblasti slapské a štěchovické přehrady vytipoval místa vhodná pro život těchto druhů, vázaných na světlé listnaté lesy a díky vstřícnosti vlastníků zde na podzim započal s realizací.

Postupně během čtyř let bude na stráních nad přehradami vytvořeno deset lokalit, vhodných pro vzácné druhy teplomilného hmyzu. Projekt je vlastně jednoduchý.  Jen se vrací k tradičním formám hospodaření  našich předků, které zde probíhaly ještě po druhé světové válce. Kácení, kroužkování stromů a výřezu náletů – vše s cílem prosvětlit zarostlé stráně. Kroužkování, dříve běžný, ale dnes pozapomenutý způsob hospodaření v lese. Při něm se z listnatého stromu odstraní kůra a lýko v kroužku o výšce asi dvaceti centimetrů. Kmen zůstává stát a postupně usychá. Dříve se využíval (zejména v souvislosti s pastvou) s praktických důvodů – když strom uschnul, snadněji ho bylo možno odnést z prudkých strání domů. Dnes byl tento způsob znovuobjeven a začlenil se v mnoha státech Evropy mezi moderní ochranářské, ale i lesnické postupy.

Obnovené plochy světlého lesa se zvýšeným množstvím odumřelého dřeva  významně rozšíří plochu stávajícího biotopu chráněných druhů brouků v kaňonu Vltavy jako je třeba výše zmíněný roháč či tesařík broskvoňový. Jeho nález na jedné z prvních nově vytvořených lokalit je důkazem toho, že zásahy fungují.

Doc. PaedDr. Jan Farkač, PhD., entomolog a spoluautor červeného seznamu bezobratlých  říká: „Tesařík broskvoňový je  v České republice na pokraji vyhubení a na těch několika málo lokalitách, kde ještě přežívá pro něj musíme zajistit co nejlepší podmínky k životu. V opačném případě velmi brzy z naší přírody zmizí úplně. To, co dělá Český svaz ochránců přírody Vlašim na vltavských stráních je prakticky jediná možnost jak zabránit vyhubení druhů jako je tesařík broskvoňový“.

Zájemci se mohou s projektem seznámit na webu motyli.csopvlasim.cz a na informačních tabulích přímo na lokalitách. Ochránci plánují také vycházky pro místní obyvatele a turisty.

Projekt byl podpořen Evropskou unií a Ministerstvem životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí a Středočeským krajem.